Angelusparks


Golden & Flatcoated Retriever                                  Updated at 21st August 2017 - Story & News 2017 page 

Our Golden Retriever family...


PTCh & GICh Elsa of Bridge Four "Elsa"

GrandCh , PTCh Angelusparks Elsa's Eternal Bliss TAN "Bliss"

Erinderry Tiernan TAN, 1 CAC
Angelusparks Elsa's Heart & Soul "Hannah"

Our Golden Angels...


PTCh Angelusparks Eclipse GIJCh, JP11 " Clipper"


Goldie